7 Şubat 2012 Salı

Trabzonspor'a SPK'dan Kar dağıtımı yapmadığı için ceza.

D. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER
IPC Uygulanan 
ġahıs/şirket
IPC Uygulanmasına Neden Olan 
Eylem
Eylemin Aykırılık 
Teşkil Ettiği 
Düzenleme
Verilen ŞPC Tutarı Ek 
Açıklama
1. Uzel Makina Sanayi A.Ş. Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 “Özel 
Durumların Kamuya Açıklanmasına 
İlişkin Esaslar Tebliği”nin 18. maddesi
kapsamında yapılması gereken özel 
durum açıklamasının yapılmaması ve 
Kurulumuzun Seri:XI No:29 “Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği”ne aykırı şekilde
Şirketin 2010 yılına ait finansal 
tablolarıyla bunlara ilişkin bağımsız 
denetim raporlarının kamuya 
açıklanmaması
SPKn'nun 47/A 
maddesi
2011 yılındaki her 
bir ihlal için 
belirlenen asgari 
tutar olan 18.492 TL 
olmak üzere toplam 
36.984 TL
-
2.Trabzonspor Sportif 
Yatırım ve Futbol 
İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
(Bakınız Diğer BaĢvuru 
Sonuçları md.2)
01.06.2009-31.05.2010 özel hesap 
dönemine ilişkin kar dağıtım işleminin 
gereğinin yerine getirilmemesi
SPKn'nun 47/A 
maddesi
2010 yılı için yasal 
alt sınır olan 17.170 
TL’nin iki katı olan 
34.340 TL tutarında 
idari para cezası 
uygulanmasına, 
-MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr  
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
3
E. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI
1. Anadolu Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.’nin, halka  açılma amacıyla esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19’uncu maddelerinin tadiline, esas sözleşmesinin 19’uncu maddesinden sonra gelen 
“Kurucular” başlıklı satır ile Kurucu Listesi’nin kaldırılmasına ve 50.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin 
verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
2. Trabzonspor Sportif Yatırım ve  Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Şirket)’nin yönetim kurulu üyelerinin 01.06.2009-
31.05.2010 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtım işleminin gereğini yerine getirmemeleri nedeniyle Şirketin yönetim kurulu 
üyelerinden SPKn’nun 47/A maddesi çerçevesinde alınan savunmaların değerlendirildiği Kurulumuzun 24.02.2011 tarih ve 
6/180 sayılı kararı ile Şirketin söz konusu hesap dönemine ilişkin karının  Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği ile 
27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı kararına aykırı bir şekilde dağıtılmaması nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi hakkında 
uygulanan idari para cezalarının Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 10.06.2011 tarihli kararları ile iptal edildiği ve bu 
kararların Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesince onaylanarak kesinleştiği, Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 10.06.2011 
tarihli kararlarında Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğine aykırı davranışın Şirket sorumluluğunu gerektirdiğinin ifade
edildiği dikkate alınarak;  01.06.2009-31.05.2010 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtım işleminin gereğinin yerine 
getirilmemesi nedeniyle Şirkete verilen idari para cezası sonucunda Şirketin zarara uğradığı dikkate alınarak; kar dağıtım 
işlemini yerine getirmeyen Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğunun, sorumluluğun şartları 
mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususunun Kurulumuz Haftalık Bülteni ile
Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
F.  DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına 
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

http://spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2012&sayi=5&submenuheader=null&
 

ANTİBUKALEMUNSPOR Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger